راهنمای خرید از فروشگاه اینترنتی کاموا دلدار

قانون تجارت الکترونیکی

باب اول – مقررات عمومی

مبحث اول- در کلیات
فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط های الکترونیکی
و با استفاده از سیست مهای ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعریف
– ماده 2
هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، » (Data Message): داده پیام » – الف
نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش م یشود.
به وسیله او یا از طرف او تولید یا « داده پیام » است که « داده پیام » منشأ اصلی » (Originator): اصل ساز – « ب
به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. « داده پیام » ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص
را دریافت کند، اما شامل « داده پیام » شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی » (Addressee): مخاطب » – ج
به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد. « داده پیام » شخصی که در ارتباط با
عطف شود که « داده پیام » یعنی به منابعی خارج از » ( By Reference Incorporation): ارجاع در داده پیام » – د
محسوب می شود. « داده پیام » در صورت مطابقت با ماده ( 18 ) این قانون جزئی از
اعمال ناشی از .« داده پیام » عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر » (Integrity ): تمامیت داده پیام » – ه
تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام م یشود خدشه ای به تمامیت
وارد نمی کند. « داده پیام »
هر نوع دستگاه یا مجموع های از دستگاه های متصل » (System :(Computer سیستم رایانه ای » – و
عمل می کند. « داده پیام » سخت افزاری- نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خود کار
سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا » (System Information): سیستم اطلاعاتی – « ز
است. « داده پیام » پردازش
سیستم اطلاعاتی است که: » (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی مطمئن » – ح
1- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2- سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3- به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام م یدهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4- موافق با رویه ایمن باشد.
منشأ و مقصد آن با « داده پیام » رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت » (Secure Method): رویه ایمن » – ط
از یک زمان خاص. « داده پیام « تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی
یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های
تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی »(Electronic Signature): امضای الکترونیکی » – ی
« داده پیام » است که برای شناسائی امضا کننده « داده پیام » است که برای شناسائی امضا کننده « داده پیام » متصل شده به
مورد استفاده قرار می گیرد.
» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature امضای الکترونیکی مطمئن » – ک
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده ( 10 ) این قانون باشد.
هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید م یکند. » (Signatory): امضاء کننده » – ل
اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیست مهای رایان های تحت کنترل آنان. » (Person): شخص » – م
از جمله « داده پیام » با توجه به اوضاع و احوال مبادله (Reasonableness Test): ،) سنجش عقلانی ) « معقول » – ن
: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های
پیشنهادی و در آن گزین هها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و رو شهای معمول و
مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می شود.
هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام م یکند. » (Consumer): مصرف کننده » – س
عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرف های فعالیت » (Supplier): تأمین کننده » – ع
می کند.
عبارت از هر نوع وسیل های » (Means Of Distance Communication): وسایل ارتباط از راه دور » – ف
است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود.
ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و »(Distance Contract): عقد از راه دور » – ص
مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است .
های « داده پیام « یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا » (Durable Medium): واسط بادوام » – ق
مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی
مصرف کننده.
» داده » های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع « داده پیام » یعنی » (Private Data): داده پیام های شخصی » – ز
مشخص و معین. Data Subject)
فصل سوم – تفسیر قانون
ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بی نالمللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در
کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و
رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داد هپیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر
است.
» داد هپیام « مبحث دوم- در احکام
-نوشته، امضاء اصل
در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: « داده پیام » ، ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد
الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب- فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج -اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری
روش های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع م یکند.
ماده – 7 هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8 -هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه
اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد:
الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد
که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داد هپیام می باشند نیز در صورت وجود
نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه
مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی « داده پیام » ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال
را اعلام « داده پیام « جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل
اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. « داده پیام » کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای
مطمئن » داد هپیام » – مبحث سوم
فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
را معلوم نماید. « داده پیام » ب- هویت امضاء کننده
ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
قابل تشخیص و کشف باشد. « داده پیام » متصل شود که هر تغییری در آن « داده پیام « د- به نحوی به یک
ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن « داده پیام » ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از
ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داد هپیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان
را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. « داده پیام « براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی
ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار « داده پیام » ماده 13 – به طور کلی، ارزش اثباتی
تعیین می شود. « داده پیام » گرفته شده با موضوع و منظور مبادله
هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شد هاند از حیث محتویات و امضای مندرج در « داده پیام « ماده 14 – کلیه
آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد
آن و سایر آتار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع « داده پیام » ماده 15 – نسبت به
مزبور به جهتی از جهات » داده پیام » مزبور وارد و با ثابت نمود که « داده پیام » نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به
قانونی از اعتبار افتاده است.
ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ( 11 ) این قانون ثبت و نگهداری میشود، « داده پیام » ماده 16 – هر
مقرون به صحت است.
» داد هپیام » مبحث چهارم- مبادله
عقد و اراده طرفین ،« داده پیام » فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در
با رعایت موارد زیر معتبر است: » ارجاع در داده پیام » – ماده 17
معین شود. « داده پیام » الف- مورد ارجاع به طور صریح در
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد .
موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد. « داده پیام » – ج
» داده پیام « فصل دوم- انتساب
منسوب به اص لساز است: « داده پیام » ماده 18 – در موارد زیر
الف -اگر توسط اصل ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اص لساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنام هریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اص لساز ارسال شود.
ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب « داده پیام » – ماده 19
کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:
همان است که « داده پیام » الف- قبلاً به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا
اصل ساز ارسال کرده است.
دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابط هاش با اصلساز، یا نمایندگان » داده پیام » – ب
« داده پیام » را به مثابه « داده پیام « وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اص لساز دسترسی یافته و
خود بشناسد.
ماده 20 – ماده ( 19 )این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر
شده باشد.
« داده پیام » مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن « داده پیام » یک « داده پیام » ماده 21 – هر
اولیه است. « داده پیام » نسخه مجددی از
فصل سوم- تصدیق دریافت
« داده پیام » اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت « داده پیام » ماده 22 – هرگاه قبل یا به هنگام ارسال
تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر
« داده پیام » مطمئن کند تصدیق دریافت « داده پیام » مناسب از سوی مخاطب که اص لساز را به نحو معقول از دریافت
محسوب میگردد.
کرده « داده پیام » را مشروط به تصدیق دریافت « داده پیام » ماده 23 – اگر اص لساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی
ارسال نشده تلقی می شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود. » داده پیام » ، باشد
صادق نیست. « داده پیام » راجع به محتوای « داده پیام « ماده 24 – اماره دریافت
مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین « داده پیام » ، ماده 25 – هنگامی که در تصدیق قید میشود
دریافت شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند.
» داده پیام » فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت
زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اص لساز یا قائم مقام « داده پیام » ماده 26 – ارسال
وی وارد شود.
مطابق شرایط زیر خواهد بود: « داده پیام » ماده 27 -زمان دریافت
معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که: « داده پیام » الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت
به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا « 1- داده پیام «
به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود « داده پیام » 2- چنانچه
بازیافت شود. « داده پیام «
« داده پیام » ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که
وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
ماده 28 – مفاد ماده ( 27 ) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.
مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل « داده پیام » ماده 29 – اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت
میشود:
است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت « داده پیام » الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال
است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد. « داده پیام «
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا
کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
موضوع فصول « داده پیام » ماده 30 – آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت
تابع قواعد عمومی است. « داده پیام « دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider)
ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای
الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز
نگهداری گواهی های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.
ماده 32 – آیین نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
باب سوم- در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
(Consumer Protection) فصل اول- حمایت از مصرف کننده
ماده 33 – فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت
خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم،
شامل موارد زیر می باشد:
الف- مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات.
ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی.
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده
ارتباط برقرار کند.
د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان
مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.(
ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34 – تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد ( 37 ) و ( 38 ) این قانون.
د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
ماده 35 – اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح
بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از
جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.
ماده 36 – در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید
به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود .
ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از
قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس
فرستادن کالاخواهد بود.
ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق
مواد( 33 ) و ( 34 ) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین
مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد.
موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ماده 39 – در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات،
نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که
برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.
در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را م یدانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ
دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.
ماده 40 -تأمین کننده می تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید
مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 41 – در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال
نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور
چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را
قبول کند.
ماده 42 – حمایت های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیی ننامه ای است که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج- خرید از ماشی نهایی فروش مستقیم کالا و خدمات.
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می شود.
ه -معاملات راجع به حراجی ها.
ماده 43 – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44 – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45 – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال
میکنند متوقف شود.
ماده 46 – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر
مصرف کننده، مؤثر نیست.
ماده 47 – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام
میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 48 – سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده م یتوانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند.
ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.
ماده 49 – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که
توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.
– (M arketing) فصل دوم- در قواعد تبلیغ
ماده 50 – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و
یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده – 51 تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52 – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به
کالا و خدمات را درک کند.
ماده 53 -در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54 – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق
مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند .
ماده 55 – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به
نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده 56 – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرف های عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیی ننامه ای است
که در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
( ماده 57 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامهای است که در ماده ( 79
این قانون خواهد آمد.
های شخصی « داده پیام « فصل سوم- حمایت از
– Data Protection) )حمایت از داده
های شخصی مبین ریش ههای قومی یا نژادی، دیدگا ههای عقیدتی، « داده پیام » ماده 58 – ذخیره، پردازش و یا توزیع
های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت « داده پیام » مذهبی، خصوصیات اخلاقی و
صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
نیز به شرط آن که محتوای داد هپیام وفق قوانین مصوب « داده پیام » ماده 59 – در صورت رضایت شخص موضوع
های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با « داده پیام » مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع
لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جم عآوری برای شخص موضوع « داده پیام » – ب
وری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. Ĥ شرح داده شده جمع « داده پیام »
باید صحیح و روزآمد باشد. « داده پیام – « ج
های شخصی مربوط به خود دسترسی « داده پیام » باید به پرونده های رایان های حاوی « داده پیام » د- شخص موضوع
هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند. « داده پیام « داشته و بتواند
باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده « داده پیام « ه- شخص موضوع
های شخصی مربوط به خود را بنماید. « داده پیام » رایانه ای
های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که « داده پیام » ماده 60 – ذخیره، پردازش و یا توزیع
در ماده ( 79 ) این قانون خواهد آمد.
از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، « داده پیام » ماده 61 – سایر موارد راجع به دسترسی موضوع
های شخصی به موجب مواد مندرج « داده پیام » اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان
در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.
در بستر مبادلات الکترونیکی « داده پیام » مبحث دوم – حفاظت از
در بستر مبادلات الکترونیکی (Author’s Right/ Copyright) فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف
ماده 62 – حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آتار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و
26 و قانون /9/ 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 1352 /9/ هنرمندان مصوب 3
می باشند، از « داده پیام » 4 ، به صورت /10/ حمایت از حقوق پدیدآورندگان نر مافزارهای رایانه ای مصوب 1379
جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روش های رایان های و پایگاه های داده و همچنین حمایت از
حقوق مالکی تهای فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط
(Integrated با حق مؤلف، حمایت از پایگا ههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی
و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و Circuits & Chips)
1 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب /4/ اختراعات مصوبت 1310
14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامیباشد.
که پیش از این به عنوان حقوق جانبی (Related Rights) تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری
شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر (Neighboring Rights) مالکیت ادبی و هنری
دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و
1352 مورد اشاره /9/ 1348 و 26 /9/ سازمان ها و مؤسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3
در این ماده می باشند.
یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و (Integrated Circuit) تبصره 2- مدار یکپاچه
کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه،
1310 و آییننامه اصلاحی اجرای /4/ جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1
1337 مورد حمایت میباشد. /4/ قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14
در شبک هها است از « داده پیام » ماده 63 – اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش
شمول مقرر فوق خارج است.
(Trade Secrets) فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری
ماده 64 – به منظور حمایت از رقاب تهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار
تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم
محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نر مافزارها و برنامه ها، « داده پیام » ماده 65 – اسرار تجاری الکترونیکی
ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه ها و
فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طر حهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش
اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده
است.
(Trade Names) فصل سوم- حمایت از علائم تجاری
ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقاب تهای مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی
علائم (Online) و یا هر نوع نمایش برخط (Domain Name) استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه
تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در
این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول -کلاهبرداری کامپیوتری
برنامه ها و « داده پیام » ماده 67 – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از
مداخله در « داده پیام » سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف
عملکرد برنامه یا سیستم رایان های و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر
آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد
مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال
مأخوذه محکوم می شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
و مداخله در « داده پیام » ماده 68 – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف
و سیست مهای رایانه ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی « داده پیام » و مداخله در پردازش « داده پیام » پردازش
سیستم های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه
ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی
دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، « داده پیام » مجعول و نظایر آن اقدام به جعل
های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و « داده پیام » مالی و غیره به عنوان
000 ) ریال محکوم میشود. /000/ پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 50
تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می باشد.
مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک
فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
36 )و ( 37 ) این قانون به مجازات از ده میلیون ) ،(35)،(34) ، ( ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد( 33
50 ) ریال محکوم خواهد شد. /000/ 10/000/000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 000 )
تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده ( 37 ) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
55 )این قانون به مجازات از بیست ) ،(54)،(53)،(52)،(51)،(50)، ( ماده 70 – تأمین کننده متخلف ازمواد( 39
10 ) ریال محکوم خواهد شد. /000/ 000 ) ریال تا یکصد میلیون( 000 /000/ میلیون ( 20
تبصره 1 -تأمین کننده متخلف از ماده ( 51 ) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده ( 55 ) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
های شخصی/ حمایت از داده « داده پیام » فصل دوم- نقض حمایت از
ماده 71 – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد ( 58 ) و ( 59 ) این قانون را نقض نماید مجرم
محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.
های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر « داده پیام » ماده 72 – هر گاه جرایم راجع به
نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده ( 71 ) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 73 – اگر به واسطه ب یمبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به
های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون « داده پیام »
000/000/50 )ریال محکوم می شود. )
در بسترمبادلات الکترونیکی « داده پیام » مبحث چهارم- نقض حفاظت از
فصل اول- نقض حق مؤلف
ماده 74 – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت
1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی /9/ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3
1379 منوط بر /10/ 1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نر مافزارهای رایانه ای مصوب 4 /9/ مصوب 26
آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان
50 ) ریال /000/ را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( 000
محکوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض اسرار تجاری
ماده 75 – متخلفین از ماده ( 64 ) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا
ورود خسارت به بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم
افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث
50 ) ریال محکوم /000/ افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ( 000
خواهد شد.
فصل سوم- نقض علایم تجاری
ماده 76 – متخلفان از ماده ( 66 ) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون
10 ) ریال محکوم خواهند شد. /000/ 20/000/000 ) ریال تا یکصد میلیون ( 000 )
فصل چهارم- سایر
ماده 77 – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش های همکاری بین المللی قضایی
جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت
ماده 78 – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در
نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت
وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر
عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه
ماده 79 – وزارت بازرگانی موظف است زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر
میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و
آئین نامه های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آیین نامه ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله
اجرا در خواهند آمد.سایر آیین نامه های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:
الف -آیین نامه مربوطه به مواد( 38 ) و ( 42 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخان ههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
ب- آیین نامه مربوط به مواد ( 56 ) و ( 57 ) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج- آیین نامه مربوط به ماده ( 60 ) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.